hướng cổng tốt

24 Hướng cổng tốt theo phong thủy học

2013611144218257

Nhà có đường đi xung quanh là Ngoại Lộ, đường đi bên trong là Nội Lộ. Lộ bên ngoài muốn vào trong phải có cửa đi vào – Môn Lộ. Theo phong thủy, các ngôi nhà đều nên có

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat